SHORINJI KEMPO
Helsinki Branch


- fusatsu katsujin -

SUOMEN SHORINJI KEMPO LIITTO

FSKF Suomen Shorinji Kempo liiton jäsenseurat:

Helsingin Shorinji Kempo ry.
Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry.
Hdmeenlinnan Shorinji Kempo ry.
Jyvdskylan Shorinji Kempo ry.
Lahden Shorinji Kempo ry.
Laukaan Shorinji Kempo ry.
Ldnsi-Helsingin Shorinji Kempo ry.
Mariehamn Shorinji Kempo ry.
Mikkelin Shorinji Kempo ry.
Saynatsalon Shorinji Kempo ry.
Vaajakosken Shorinji Kempo ry.
Vantaan Shorinji Kempo ry.

WSKO World Shorinji Kempo Organization
Suomen Shorinji Kempo Liitto FSKF